Garantie & Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Renoco BV | E-Door Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en van uitvoering van werkzaamheden of van overeenkomsten van welke aard dan ook, welke met Renoco bv | E-Door worden gesloten
 2. Alle van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Renoco bv | E-Door zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst ten behoeve waarvan zij zijn opgemaakt.
 3. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat alleen de onderwerp gelijke voorwaarden van toepassing zijn op hun overeenkomsten. Alle van een ander of andere afkomstige algemene voorwaarden en/of bedrijven, in welke vorm dan ook, zijn alleen van toepassing indien wij schriftelijk te kennen gegeven hebben daarmee akkoord te gaan.
 4. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en orders van Renoco bv | E-Door.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. Renoco bv | E-Door levert losse onderdelen en maatwerk producten, de laatstgenoemde worden op maat vervaardigd en kunnen daardoor niet geruild, teruggenomen of geannuleerd worden.
 2. Alle aanbiedingen en offertes in welke vorm dan ook geschieden geheel vrijblijvend en zijn tot 30 dagen na datum van opmaak geldig, tenzij anders overeengekomen en uitsluitend schriftelijk door Renoco bv | E-Door te kennen wordt gegeven.
 3. Verstrekte gegevens in of bij aanbiedingen/ offertes mogen niet aan derden ter inzage worden gegeven.
 4. Alle afbeeldingen en tekeningen, dan wel in catalogi of in offerte opgenomen zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn opgenomen in een door Renoco bv | E-Door en de opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging.
 5. Gegevens verstrekt door Renoco bv | E-Door in aanbiedingen, offertes, drukwerken e.d. zijn zonder bericht voor wijziging vatbaar. Deze gegevens binden Renoco bv | E-Door niet.
 6. Alle prijzen genoemd op renoco.nl, renoco.be, renocobv.com, edoor.be, edoor.nl & openslaande-garagedeuren.nl zijn bindend en geldend op het moment van opdracht.
 7. Wij houden als Renoco bv | E-Door het recht voor om producten die voorradig zijn in de periode tussen aanbod en acceptatie van aanbod, aan derden te leveren en derhalve niet meer uit voorraad aan de koper te hoeven leveren.

Artikel 3: De overeenkomst

 1. Overeenkomsten van koop en verkoop en van uitvoering van werkzaamheden, evenals alle overige overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de offerte of orderbevestiging door Renoco bv | E-Door en opdrachtgever.
 2. Overeenkomsten van koop en verkoop kunnen door Renoco bv | E-Door eenzijdig worden ontbonden, mits de situatie op het montage adres niet toereikend is om de aangekochte producten door Renoco bv | E-Door te monteren.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de aangegane koopovereenkomst zijn enkel mogelijk binnen 2 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en dienen door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd. Pas na ondertekening worden deze bindend. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zullen resulteren in een latere levering.
 4. Bij annulering van de aangegane koopovereenkomst wordt 25% van de contractprijs in rekening gebracht. Annulering is niet meer mogelijk indien de producten conform koopovereenkomst reeds geproduceerd zijn.
 5. Door opdrachtgever zelf ingemeten producten worden op maat vervaardigd en kunnen, indien een foutieve maatvoering door opdrachtgever bij Renoco bv | E-Door is besteld, daardoor nimmer geruild of teruggenomen worden.

Artikel 4: Levering en levertijd.

 1. De levering bij koop en verkoop geschiedt af werkplaats, magazijn of fabriek.
 2. Bij verrichten van werkzaamheden wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer mondeling aan de opdrachtgever kennisgegeven is van de voltooiing van de werkzaamheden.
 3. Indien er een termijn voor levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden is overeengekomen houdt dit alleen in dat wij naar beste vermogen de overeengekomen termijn in acht zullen nemen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld, ervan uitgaande dat de toeleveringssituatie zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten onveranderd is en opdrachtnemer de nodige materialen ongehinderd krijgt toegeleverd.
 4. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te doen ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en laat de verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.
 5. De wederpartij is gehouden de goederen die onderwerp zijn van koop/verkoop in ontvangst te nemen of af te halen binnen 5 werkdagen nadat hiervan door Renoco bv | E-Door kennis is gegeven. Indien de goederen na leveringstermijn of na kennisgeving van de terbeschikkingstelling niet zijn afgenomen door de wederpartij, staan deze voor rekening en risico te zijner beschikking. De kosten van onder meer opslag en renteverlies schaden en interesten zijn dan voor rekening van de nalatige partij. Tevens is opdrachtgever verplicht tot betaling na het verstrijken van de afhaaltermijn in geval de goederen niet tijdig zijn afgehaald of afgeleverd.
 6. Elke afwijking van de hier voren vermelde bepalingen kan alleen schriftelijk en met ondertekening van Renoco bv | E-Door geschieden.

Artikel 5: Prijzen

 1. Bij de prijs zijn de vervoerskosten af fabriek tot aan het afleveradres inbegrepen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Meerwerk als gevolg van enige bevindingen van Renoco bv | E-Door zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Meerwerk

 1. Renoco bv | E-Door behoudt zich het recht voor om indien dit door de technische adviseur van Renoco bv | E-Door als noodzakelijk wordt geacht, meerwerk en/of aanpassingen aan producten, separaat in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 2. Indien tijdens de montage werken, verricht door Renoco bv | E-Door blijkt dat door verborgen gebreken meerwerk noodzakelijk is, dat niet vooraf door de technische adviseur onderkend kon worden, zal Renoco bv | E-Door opdrachtgever genoemd meerwerk in rekening brengen.
 3. Indien Opdrachtgever het onder 6.2 vernoemde meerwerk niet accepteert, behoud Renoco bv | E-Door zich het recht voor om het werk te staken, waarbij opdrachtgever aan Renoco bv | E-Door het volledige bedrag der overeenkomst verplicht is te voldoen.

Artikel 7: Reclamaties

 1. Alle reclamaties dienen binnen 24 uur telefonisch of per email aan Renoco bv | E-Door te geschieden.
 2. Producten die enkel door Renoco bv | E-Door geleverd worden, dienen door de opdrachtgever direct bij aflevering te worden gecontroleerd op zichtbare schade aan de verpakking. Eventuele schade dient vermeldt te worden op de afleverbon van de transporteur.
 3. Het staat Renoco bv | E-Door vrij de goederen waarover gereclameerd is te vervangen of te herstellen. Bij vervanging moeten de ondeugdelijke producten aan Renoco bv | E-Door retour gezonden worden.
 4. Opdrachtgever is nimmer gemachtigd, zonder toestemming van Renoco bv | E-Door, vervanging of herstelling door derden te laten uitvoeren, zolang de garantie hierop van toepassing is.
 5. Tijdens de montage kan er schade ontstaat aan de binnenzijde van muur. Renoco | E-Door is nimmer verantwoordelijk voor schade ontstaan, tijdens of na de montage van de door Renoco | E-Door geleverde en gemonteerde producten.
 6. Uitdrukkelijk vermeldt de Renoco BV dat er bij een terrasoverkapping condensvorming kan optreden tussen de dakplaten. Deze condensvorming is inherent aan het gebruikte materiaal en is een gevolg van de werking van het materiaal ten gevolge van temperatuur wijzigingen en overige weersomstandigheden. Aangezien deze condensvorming niet voorkomen kan worden wordt hier geen garantie voor gegeven.
 7. Lekkages en schade ontstaan door storm, hevige regenval of overige weersomstandigheden, zijn nimmer te verwijten aan Renoco BV.

Artikel 8: Betaling

 1. Bij levering dient betaling te geschieden, vooraf per bankoverschrijving, per pinbetaling of onder rembours aan de chauffeur. Bij montage door Renoco | E-Door dient betaling te geschieden, via bankoverschrijving, per pinbetaling of contant/cash aansluitend aan de montage, aan de betreffende medewerker van Renoco bv | E-Door. Indien de betaling niet geschied is Renoco bv | E-Door gerechtigd de producten mee retour te nemen en de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.
 2. Indien vooraf anders overeengekomen, gelden hiervoor de algemene wettelijke bepalingen.

Artikel 9: Garantie

 1. Afhankelijk van de door opdrachtgever gekozen variant, geldt er een garantieperiode van 2, 5, of 10 jaar garantie. De garanties van Renoco bv | E-Door gelden op alle door Renoco bv | E-Door geleverde en gemonteerde onderdelen met uitzondering van de volgende gebruikersvoorwerpen: afstandsbedieningen, zekeringen, lampen en batterijen.
 2. De garantie van 10 jaar geldt uitsluitend op garagedeuren en enkel indien er een onderhoudscontract wordt afgesloten via Renoco bv | E-Door. Indien de garagedeuren voorzien zijn van motorisatie geldt er een maximum van 25.000 cycli (bewegingen) voor alle onderdelen gedurende de volledige garantieperiode van 10 jaar. Het onderhoudscontract houdt in dat wij elke twee jaar een onderhoudsbeurt aan de garagedeur uitvoeren. Opdrachtgever dient hiervoor zelf een afspraak te maken
 3. Indien er géén onderhoud door Renoco | E-Door wordt gepleegd aan de garagepoort, vervalt na twee jaar automatisch de volledige garantie.
 4. Uitgesloten van garantie zijn: Verkleuring van de materialen onder invloed van de weersomstandigheden. Onderhoud en normale slijtage. Beschadigingen door ongevallen of oneigenlijk gebruik. Beschadigingen door externe invloeden en werken door anderen dan medewerkers van Renoco bv | E-Door. Schade veroorzaakt door elektrische overspanning. Schade veroorzaakt door slecht of geen onderhoud. Schade veroorzaakt door natuurgeweld of overmacht.

Adviseur aan huis

Wij komen graag vrijblijvend bij je langs, om alle mogelijkheden uit te leggen.

test345

Telefonisch advies

Wil je graag persoonlijk telefonisch advies of heb je een vraag? Bel ons.

Showroom

Kom vrijblijvend langs in onze 400 m² showroom met kwaliteitsproducten.

Adviseur aan huis

Na ontvangst van uw aanvraag plannen wij één van onze adviseurs in om bij u aan huis de afmetingen nauwkeurig op te meten.
Dit bezoek is gratis en geheel vrijblijvend. Wenst u meer opties? Geef dit aan in het formulier, dan weet onze adviseur dat hij u hierover kan informeren tijdens ons huisbezoek.

© 2024 Renoco
KVK: 65.99.86.77
BTW nr: NL 85.63.50.291 B01